Om Retssagsadvokaten

Om Retssagsadvokaten.dk

Vi er specialister i at føre retssager.

Mange advokater er specialister i f.eks. bolighandler, ansættelsesforhold, eller andet. Vi er specialister i at løse tvister og føre rets- eller voldgiftssager. Ofte finder vi også løsninger gennem forlig.

Som jurister og advokater er vi trænede i at kunne sætte os ind i et hvilket som helst juridisk område, ligesom vi også har mange års erfaring med os. Det at føre en retssag er dog ikke er noget man kan læse sig til.

For succesfuldt at kunne føre en rets- eller voldgiftssag skal man beherske flere kompetence områder, herunder gerne have praktisk erfaring med de juridiske aspekter af sagen, selve tilrettelæggelsen og gennemførsel af sagen og god indsigt i mennesker samt psykologien bag.

Erfaring og indsigt i hvordan ”vinklen” og psykologien i en sag tæller meget i forhold til at komme ud af retssagen med et godt resultat. Vi kender det dansk retssystem ud og ind. Vores indsigt og evne til at vurdere og optimere chancerne for at vinde en retssag bygger på mange års erfaring. Det er ikke altid nemt, men hvad der synes svært, er også muligt.

Derfor bør du vælge en advokat som er ”trænet” i og har god erfaring med at føre rets- eller voldgiftssag!

Se mere om advokaterne under fanen ”Advokaterne”.

Retssagsadvokaten.dk ejes af Advokatanpartsselskabet Invictus.

Vores filosofi

Med ærlighed og redelige opførsel i alle livets henseender kommer man længst, også i retssager! Vi opfører os derfor altid ærbødigt over for vores klienter, modparter og retten.

Vi vil levere en god og personlig service for dig eller din virksomhed. Vi vil derfor være til din rådighed, da vi ved, at tvister kan være hårde at komme igennem, da resultatet ofte kan have vidtrækkende konsekvenser.

God service definerer vi som hurtig besvarelse af dine henvendelser og spørgsmål, både telefonisk og mail, så du hele tiden ved hvor vi er henne i processen. Vi sørger også for, at få sagsarbejdet udføres hurtigt og til tiden. Derudover vil vi levere gode resultater for dig gennem vore specialist kompetencer.

Vurdering af sagen

Hos os kan du altid få en umiddelbar vurdering af din tvist uden omkostninger.

Det er afgørende for os, at vi gennem tydelig kommunikation giver dig det mest komplette grundlag for at træffe beslutning om, hvordan du skal forholde dig til en tvist, herunder specielt om du eller din virksomhed skal indlade sig på en tvist eller måske søge forlig.

Samlet vil vi naturligvis også give vort bedste bud på udfaldet af din sag, og fortælle dig lidt om, hvor vi står stærkt – og måske står knapt så stærkt.

Endeligt vil vi også gerne give dig gennemsigtighed i forhold til omkostningerne ved at føre en sag, uanset om du er sagsøger eller sagsøgte – se mere under ”Fast Pris”.

Øvrige oplysninger

Fortrolighed

Invictus Advokater er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienters sager. Vi behandler alle oplysninger, som vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt.

Hvidvask og databeskyttelse

Invictus Advokater er undergivet hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til øvrige formål.

Hvis Invictus Advokater skal foretage oprettelse af en klientkonto, er Invictus Advokater forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

Invictus Advokater behandler i forbindelse med rådgivning til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Der henvises herom til Invictus Advokaters cookie- privatlivspolitik på www.invictuslaw.dk.

Beskikkelse og Advokatsamfundet

Advokaterne hos Invictus Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Invictus Advokater undersøger i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsdækket retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten, når Invictus Advokater påtager sin opgave for en klient. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, oplyser Invictus Advokater klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om mulige konsekvenser for klienten.

Aftaleklausuler

Invictus Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatetiske regler og klage

Advokaterne hos Invictus Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Invictus Advokater og/eller utilfredshed med en af Invictus Advokaters advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, +45 33 96 97 98, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, www.advokatnaevnet.dk.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser – Klik her