Invictus Advokater får omstødt Byrettens dom i Landsretten

Invictus Advokater fik for nyligt medhold i en ankesag ved Østre Landsret. Dommen omhandlede hæftelse for arbejde udført af selvstændigt virkende entreprenør. Klienten i sagen var Køber af en andelslejlighed, der sagsøgte Sælger af lejligheden, da Sælger efter nærmere aftale skulle udbedre mangler ved badeværelsesgulvet. Sælger hyrede herefter en entreprenør til at udføre arbejdet, hvor arbejdet dog viste sig at være stærkt mangelfuldt. Entreprenøren gik efterfølgende konkurs og Køber stod tilbage med et ubrugeligt badeværelse.

Sagens nærmere omstændigheder var, at Køber efter indflytningen konstaterede, at badeværelset i ejendommen var uhensigtsmæssigt konstrueret og gulvet gyngede, så gulvfliser og fuger løsnede sig.

Efter aftale med Sælger indhentede Køber et tilbud på arbejdets udførelse fra ejendommens håndværkere. Tilbuddet beløb sig til lidt over kr. 100.000. Sælger mente, at beløbet var for højt og nægtede at betale. Sælger påberåbte sig retten til udførelse, herunder at anvise entreprenør og bestemme arbejdets omfang. Sælger henvendte sig i stedet til en entreprenør fra eget netværk, som kom med et tilbud på forbedring af badeværelset for blot 32.400 kr. Arbejdet blev udført af entreprenøren under Køberens ferie. Blot en måned efter opstod der vandskader i rummet under badeværelset. Entreprenøren blev kaldt tilbage og konstaterede at afløbet var problemet. Herefter blev afløbet flyttet. Videre opstod der vandskader i nabolejligheden kort tid efter. Umiddelbart efter gik entreprenøren konkurs.

Spørgsmålet var herefter, om Sælger havde leveret en kontraktmæssig ydelse i form af et nyt og mere stabilt gulv, som naturligvis skulle opfylde alle forskrifter for badeværelser.

Køber søgte advokatbistand hos Invictus Advokater, og der udførtes et udenretsligt syn og skøn, altså en bevissikring før det egentlige sagsforløb. Her blev det klart, at rummet ikke havde en lovmæssig og tæt vådrumsmembran, samt at afløbet var mangelfuldt og ulovligt konstrueret.

 

Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at man ikke var pålagt at hæfte for en selvstændig tredjemand, altså at Sælger ikke stod til ansvar for entreprenørens mangelfulde håndværk. Ifølge Byretten skulle Købers krav rettes mod entreprenøren eller dennes konkursbo. Byretten dømte altså til Sælgers fordel.

Invictus Advokater rådgav Køber til at anke sagen til Landsretten.

Østre Landsret lagde i stedet vægt på rækkefølgen af aftalerne i sagen, og sagens specifikke omstændigheder. Østre Landsret omstødte Byrettens dom og slog fast, at Sælger altså skulle hæfte for entreprenørens mangelfulde arbejde, da der forelå en aftale med Køber om et ”nyt gulv”. Sælger havde endvidere hyret den væsentligt billigere entreprenør, beskåret arbejdets omfang og lovet at føre opsyn med arbejdet, uden dog at gøre det. Dermed bar Sælger ansvaret for det mangelfulde arbejde udført for Sælgers regning. Sælger blev herefter dømt til at betale for udbedringsomkostningerne, ligesom sagens omkostninger blev pålagt Sælger.

Selv efter en afsagt dom af en Byret, er det vigtigt at forholde sig til mulighederne for at anke sagen. Invictus Advokater bistår altid klienter med kompetent rådgivning i øjenhøjde.